Reglementen

Algemene voorwaarden

 1. Het inschrijfformulier en het daarbij behorende lidmaatschap zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.
 2. Een lidmaatschap wordt afgesloten voor een bepaalde tijd te weten van 15 oktober 2020 t/m 31 maart 2021.
 3. Indien u reeds in het bezit bent van een K.N.L.T.B. (het maakt hierbij niet uit door welke tennisvereniging deze pas is uitgegeven) kunt u deze pas gebruiken op ons digitale afhangsyteem.
 4. Indien u geen K.N.L.T.B. pas heeft (bijvoorbeeld als u begint met tennis) kunt u een parkpas van Vondelpark Wintertennis bij de bar lenen om een baan te reserveren.
 5. Het is niet mogelijk om via Vondelpark Wintertennis een K.N.L.T.B. pas of K.N.L.T.B. nummer aan te vragen.
 6. Indien gekozen wordt voor een overboeking van het winterlidmaatschap, dient deze te worden voldaan voor aanvang van de contractperiode.
 7. Indien gekozen wordt voor betaling per automatische incasso dienen leden te zorgen voor een probleemloze betaling van de contributie (voldoende saldo).
 8. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Vondelpark Wintertennis wordt voldaan, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Vondelpark Wintertennis behoudt zich het recht voor om personen toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De contributie loopt in een dergelijk geval wel gewoon door. Indien Vondelpark Wintertennis een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde individu. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij de klant van Vondelpark Wintertennis.
 9. Leden verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer etc).
 10. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap tijdens de contractperiode is niet mogelijk.
 11. Vondelpark Wintertennis behoudt zich het recht voor gedurende het winterseizoen tarieven te wijzigen c.q. te indexeren t.b.v. nieuwe ledenwerving. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van Vondelpark Wintertennis.
 12. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor en/of achteraf geen rechten worden ontleend.
 13. Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Vondelpark Wintertennis. Vondelpark Wintertennis sluit iedere
aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaak- en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Vondelpark Wintertennis is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.
 14. Vondelpark Wintertennis behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties en/of andere redenen, maar zal de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen middels een vermelding op de website.
 15. Vondelpark Wintertennis is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 16. Vondelpark Wintertennis mag zonder opgaaf van redenen aangevraagde lidmaatschappen weigeren en leden de toegang tot het tennispark weigeren.
 17. Bij inschrijving gaat u akkoord dat wij uw emailadres gebruiken om u via mailings op de hoogte te brengen van tennis- en horeca-evenementen van Vondelpark Wintertennis.
 18. Restitutie van het lidmaatschapsgeld als gevolg van ziektes, blessures e.d. is niet mogelijk.
 19. Indien het tennispark van overheidswege geheel of gedeeltelijk gesloten moet worden, bijvoorbeeld bij een lockdown, dan kunt u geen aanspraak maken op compensatie van speelduur of restitutie van lidmaatschapsgelden.

Parkreglement Vondelpark Wintertennis

 1. Algemene gedragsregels
  • De banen van het tennispark mogen alleen gebruikt worden door leden van Vondelpark Wintertennis.
  • Het uitlenen van speelpassen aan niet-leden is ten strengste verboden. Overtreding van deze regel zal tot een schorsing van het lidmaatschap leiden. Bij een schorsing van het lidmaatschap zal er geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden plaatsvinden.
  • De banen mogen alleen bespeeld worden op tennisschoenen waarvan het profiel de banen niet kan beschadigen.
  • Het dragen van tenniskleding is
 verplicht, Vondelpark Wintertennis volgt hierin de voorschriften en adviezen van de K.N.L.T.B.
  • Zonder toestemming van Vondelpark Wintertennis mag niemand zich achter de bar of in de keuken bevinden.
  • Het is voor personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan op het park alcoholische dranken te gebruiken.
  • Het meenemen van honden is toegestaan mits deze zijn aangelijnd en geen overlast bezorgen.
  • Rijwielen, bromfietsen en motoren dienen geplaatst te worden in de rijwielstalling bij het Kinderkookcafé.
  • Het is niet toegestaan dat op het park, tegen vergoeding, tennisles wordt gegeven door anderen dan Tennisschool Tennis Op Maat.
  • Het is niet toegestaan op het park handel te drijven, behoudens met toestemming van Vondelpark Wintertennis.
  • Beschadigingen aan banen, materialen, clubhuis en andere eigendommen van Vondelpark Wintertennis moeten onmiddellijk gemeld worden bij de bar of bij de dan aanwezige tennisleraar van Tennisschool Tennis op Maat.
  • Handelingen in strijd met de goede orde en zeden zijn niet toegestaan.
  • Vondelpark Wintertennis heeft de bevoegdheid personen die zich misdragen of zich niet houden aan het parkreglement van het park te (laten) verwijderen en hun verdere toegang tot het park te ontzeggen.
 2. Introducés
  • Introductie is alleen mogelijk als de leden daardoor niet in hun speelmogelijkheden belemmerd worden.
  • Een lid van Vondelpark Wintertennis mag per keer slechts één persoon introduceren.
  • Per seizoen mag een zelfde persoon maximaal drie keer geïntroduceerd worden. De kosten per introductie bedragen €20,- Het introductiebedrag dient vooraf te worden voldaan aan de bar.
De introducé(s) dient te worden ingeschreven in het introductieboek, dat achter de bar ligt.
 3. Afhangen
  • De beschikbare speeltijden worden door Vondelpark Wintertennis vastgesteld.
  • Vondelpark Wintertennis heeft de bevoegdheid banen ter beschikking te stellen voor competitie, training, tennislessen, toernooien e.d.
  • Geplande evenementen worden vroegtijdig via de website van Vondelpark Wintertennis kenbaar gemaakt.
  • Het is niet toegestaan te spelen zonder een geldige spelerspas.
De spelerspas kan gebruikt worden om een periode van 45 minuten te reserveren.
 Het is de spelers alleen toegestaan om de speeltijd te reserveren als zij zelf en de partner waarmee gespeeld gaat worden daadwerkelijk op het park aanwezig zijn. Voor dubbelspel geldt dat minstens 3 van de 4 spelers aanwezig dienen te zijn.
  • De tijd plus 45 minuten, is bepalend voor het moment van wisselen.
  • Het is niet toegestaan om te spelen in een periode waarvoor men niet heeft afgehangen.
  • Als de bezettingsgraad dit noodzakelijk maakt, kunnen twee leden bijhangen op een baan die al gereserveerd is door twee andere leden. Bij grote verschillen in speelsterkte wordt door 2 spelers een halve baan gebruikt. Bij gelijke speelsterkte kan een dubbelspel gespeeld worden.
  • De baan moet worden verlaten zodra de volgende spelers zich melden.
  • Er moet gelegenheid gegeven worden voor baanonderhoud en reparaties. Daarbij kan het voorkomen dat de betreffende baan of banen tijdelijk buiten gebruik zijn. De aanwijzingen van de personen welke het onderhoud uitvoeren dienen hierbij opgevolgd te worden.
  • Bij ‘zeer slecht weer’ bepaalt Vondelpark Wintertennis het moment waarop het tennispark geopend is en wanneer er gebruik kan worden gemaakt van de banen.
 4. Gebruik van baanverlichting
  • Het ontsteken van de baanverlichting mag uitsluitend gebeuren door medewerkers van het clubhuis van Vondelpark Wintertennis.
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van de baanverlichting, dan moeten eerst alle banen van een blok van twee of drie banen bezet zijn voordat er een baan mag worden gereserveerd van het volgende blok van twee of drie banen.
  • De omgekeerde situatie is ook van toepassing, indien u als laatste speelt op een blok van twee of drie banen en er is een baan vrij op een ander blok van twee of drie banen, dan dient u over te gaan naar deze andere baan.
  • De baanverlichting mag op de volgende tijdstippen gebruikt worden: Maandag t/m vrijdag tot uiterlijk 23.00 uur. Zaterdag en zondag zolang het clubhuis geopend is voor leden.
 5. Aansprakelijkheid
  • Vondelpark Wintertennis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van leden of van anderen zich op het park bevindende personen.
  • Vondelpark Wintertennis is niet aansprakelijk voor ongevallen, en de gevolgen daarvan, waarbij personen die zich op het park bevinden betrokken zijn.
 6. Aangaande dit reglement
  • Bij geschillen over de interpretatie van dit reglement beslist Vondelpark Wintertennis.
  • Bij invoering van dit reglement vervallen alle vorige park- en baanreglementen.

Privacyvoorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.